S.No. State Number of Gram Nyayalaya Operational
1 Punjab 2
2 Kerala 30
3 Maharashtra 24
4 Rajasthan 45
5 Andhra Pradesh 0
6 Odisha 20
7 Jharkhand 1
8 Karnataka 2
9 Goa 0
10 Telangana 0
11 Ladakh 0
12 Jammu and Kashmir 0
13 Madhya Pradesh 89
14 Haryana 2
15 Uttar Pradesh 81
GRAND TOTAL 296